Uit de oude doos

1933 tot 1948

Op 17 november 1933 werd, onder voorzitterschap van de heer A.J.van den Berg, in Putten een mannenkoor opgericht met de naam ”Vooruit”.

Op de eerste ledenvergadering, gehouden op 30 november 1933 in de zaal van Simon aan de Postweg, werd het bestuur gekozen, het bestond uit de heren H. van Winkoop (voorzitter),H. de Bruin (secretaris), A.P. van Westing (penningmeester), A. J. van den Berg (2de penningmeester) en H. Bos (algemeen adjunct en bibliothecaris).

Tijdens de ledenvergadering, gehouden op 12 april 1934 wordt besloten om de naam te wijzigen in “Puttensch Mannenkoor”.

Bij de oprichting bestond het koor uit 18 leden en werd de heer Joh. Driesenaar uit Harderwijk benoemd als directeur (dirigent), wat hij is gebleven tot 10 september 1934.

Bij zijn afscheid werd hem voor zijn enorme inzet voor het koor, een kistje sigaren overhandigd.

Op 20 september 1934 werd de nieuwe directeur, de heer E.Mooij uit Baarn benoemd.

Aan het einde van het eerste verenigingsjaar was het ledental gegroeid tot 26 mannen.

Puttensch Mannenkoor 1934

Deze foto is gemaakt tijdens een concours te Bilthoven in 1934.

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
Henk v.d. Top, Willem Bos, ? , ? , Lubbert Hendriksen en Kees v.d.Kraats.

Op de tweede rij van boven staan van links naar rechts:
Marten Schuitemaker, Dirk Zwart, ? , Hendrik Willemsen, ? , ? , Marinus Jansen, Jan Wiertz, Evert Beijen en ? .

Op de derde rij van boven zitten van links naar rechts:
Hendrik v.d. Weilgraven, Gerrit Meiling, Jan v. Dompseler, Steven v. Boeijen Wzn , directeur E.Mooij, Herman d. Bruin, Anton v. Westing, Louwie d.Pauw en Barend Willemsen.

Op de onderste rij zitten van links naar rechts:
Harmen Bos, Teus Bosch , Johan Kogee, ? en Gerard Simon.

Puttensch Mannenkoor (jaartal onbekend)

Deze foto is gemaakt tijdens een concoursdag (waar en wanneer is onbekend).

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
Willem Bos, Henk Posthouwer, Jan v.d. Berg, v.d. Kraats, en Jan Wiertz.

Op de middelste rij staan van links naar rechts:
Johan Kogee, v. Tielekes, Kees v.d.Kraats, Kees Pieper, Hendrik v. Winkoop,
de buschauffeur, Marten Schuitemaker en Dirk Zwart.

Op de onderste rij zitten of staan van links naar rechts:
Gerrit Jansen (Albino), Jan v. Dompseler, Henk Meeboer, Henk v. Moorselaar, Barend Willemsen en Hendrik v.d. Weitgraven.

Elk jaar werd er deelgenomen aan een concours en er werden steeds eerste prijzen behaald.
Op 21 januari 1936 wordt in de zaal van mej. Wed. J. van Dam op initiatief van het Puttensch Mannenkoor een vergadering belegd met diverse verenigingen om te komen tot de oprichting van een Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.)
Hierin nemen de volgende verenigingen zitting: Excelsior, De Lofstem, ’t Herfstklokje, Hercules, H.G.M., S.V.N. en het Puttensch Mannenkoor. Het doel van deze commissie was om meer samenwerking te verkrijgen onder de plaatselijke verenigingen.

Puttensch Mannenkoor 1937

Deze foto is gemaakt tijdens een concours op het feestterrein aan de Hoofdlaan te Putten.

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
Gijs Kuiper, Teus Bosch, Gerard Simon, Henk Meeboer, Gerrit v. Drie, Gerrit Jansen, Henk Willemsen, Willem Bos, Barend Willemsen en Gerrit Termaat Pzn.

Op de middelste rij staan van links naar rechts:
Hendrik v.d. Weitgraven, Henk Vierwind, Dirk Zwart, Kees Kuiper, Jan Wiertz, Marinus Jansen, Lubbert Hendriksen, Kees v.d. Kraats, Willem v. Winkoop, Andries Schipper, Hein Trip, Evert Simon en Steven v. Boeijen Wzn.

Op de onderste rij zitten van links naar rechts:
Arend Jan v.d. Berg, Harmen Bos, Anton v. Weting, Hendrik v. Winkoop, Directeur E.Mooij, Herman d. Bruin, Gerrit Meiling, Jan v. Dompseler en Louwie d. Pauw.

Op de ledenvergadering, gehouden op 28 oktober 1937 in de zaal van café De Heerd spreekt de voorzitter uit naam van het gehele bestuur de vrees uit over het voortbestaan van het koor in verband met het geringe aantal leden en de slechte opkomst bij de repetities van een aantal leden en hij doet een dringend verzoek aan de leden om de vereniging te helpen handhaven.
Helaas heeft deze oproep niet het gewenste resultaat opgeleverd en wordt op 22 november 1937 het koor opgeheven.
Op deze vergadering waren de volgende leden aanwezig: H. de Bruin, H. van Winkoop, G. Simon, K. Bos, G. Jansen, H. van de Weitgraven, B. Willemsen, W. Bos, L. de Pauw, H. van Moorselaar, C. Posthouwer, R. Schipper, Vonhof, A. P. van Westing en D. Zwart.

Opheffingsbesluit
Het Puttensch Mannenkoor in vergadering bijeen, gehoord de uiteenzetting van het bestuur en gelet op de desbetreffende bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, overwegend dat wegens het zeer geringe ledental de vereniging geen recht van bestaan meer heeft, besluit:
* de vereniging “Het Puttensch Mannenkoor”met ingang van heden op te heffen
* het zittende bestuur op te dragen de liquidatie werkzaamheden te verrichten en de bezittingen van vereniging voor zoveel mogelijk te gelde te maken
* de geldelijke bezittingen van vereniging onder de leden gelijkelijk te verdelen.

Putten, 22 november 1937.
getekend door de voorzitter, de heer H. van Winkoop en de secretaris, de heer H. de Bruin

Puttens Mannenkoor 1948

Deze foto is gemaakt tijdens een Nationaal Zang- en Muziekconcours op het feestterrein aan de Schoonderbeeklaan, georganiseerd door de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Tot Nut en Genoegen”uit Huinen in 1948.

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
J. v.d. Broek, D.Zwart, W. Bos, J. M. v. Hoegee, K. Schipper, A. Glismeijer, Gielen, P. Post,
J. Gielen, J. Kuijt en J. Kraai.

Op de tweede rij van boven staan van links naar rechts:
G. Simon, J. Spoor, A. Termaat, H. Terlouw, B. v. Veenendaal, J. Kogee, G. Amsing,
A. Willemsen, M. Jansen, v.d. Craats, G.v. Beek, H.Huisman, J. Wensink en A.v. Loo.

Op de onderste rij zitten van links naar rechts:
H. Dijkstra, H.v. Moorselaar (penningmeester), L. Smits (voorzitter) O. Rooke (directeur),
L. d. Pauw (secretaris), G. Jansen (bestuurslid), D. Schut (bestuurslid), A. d. Gelder en M. Schuitemaker(bestuurslid).